Learn More

Want to reduce your workload?
Want to work efficiently and smoothly with style?
Want to connect with the world with just one click?
Want to be safe in digital world and physical world?
You can have them all with TweakIP. Experience working with fun and stay in styles with TweakIP

ICT SECURITY
TELEPHONY &
INTERNET

CLOUD SERVICES

Our services

IP

TWEAK

Learn More

High security
    Cost effectiveness
        Time saving
            Increase collaboration
                You can have them all with Tweak IP

CLOUD
SERVICE
MANAGED
SERVICE

MONITORING

    MAINTAIN

        REPORT

            REMOTE SUPPORT

Learn More

TELEPHONE & INTERNET

Learn More

High quality
    Fast and stable
        Fixed Wan IP address
            Multi types of connection

In order to meet the growing requirements of private and commercial users, ABUS provides a large product range of innovative security solutions in the areas of security at home, mobile security and commercial security.

Abus Security

Learn More

Hồ sơ năng lực

Khách hàng của chúng tôi

Tầm quan trọng của công nghệ thông tin

Máy tính là một trong những thành phần quan trọng nhất trong doanh nghiệp của bạn. Một xáo trộn nhỏ của máy chủ hay mạng có thể lấy đi của bạn rất nhiều tiền thông qua việc mất thông tin giá trị hoặc giảm năng suất lao động. Tweak IP sẽ giúp đỡ và hỗ trợ bạn trong việc giám sát và cập nhật máy tính của bạn. Chúng tôi sẽ cùng với bạn tìm ra phương thức quản lý phù hợp nhất với doanh nghiệp bạn. Ví dụ, bạn có thể chọn “dịch vụ quản trị” độc đáo của chúng tôi hoặc dịch vụ hỗ trợ để chăm sóc máy tính của bạn.

Liên hệ với chúng tôi