Tôi có thể sử dụng máy tính trong khi đang sử dung điện thoại VOIP

Có. Bạn có thể làm việc trên máy tính trong khi đang sử dụng điện thoại VOIP. Chúng không xung đột với nhau.

Comments are closed.